OBSŁUGA PRAWNA BIZNESU

 • Stała obsługa prawna przedsiębiorców, udzielanie porad i konsultacji prawnych.
 • Zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek cywilnych w spółki prawa handlowego.
 • Łączenie, podział oraz przekształcanie spółek prawa handlowego.
 • Wsparcie przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych w zamówieniach publicznych.
 • Przedprocesowa i procesowa windykacja długów oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, administracyjnych i podatkowych, w tym w postępowaniach polubownych i mediacjach oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Prowadzenie negocjacji handlowych z kontrahentami.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów i porozumień handlowych.
 • Przygotowywanie i konsultowanie dokumentów korporacyjnych dla Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz organów fundacji i stowarzyszeń.
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
 • Restrukturyzacja długów.

OBSŁUGA PRAWNA ADMINISTRACJI

 • Stała obsługa prawna urzędów gmin, starostw powiatowych oraz innych instytucji publicznych.
 • Doradztwo w zamówieniach publicznych dla prowadzących inwestycje urzędów administracji samorządowej i państwowej.
 • Obsługa prawna inwestycji publicznych.
 • Zastępstwo procesowe w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji publicznych oraz w innych sprawach, związanych z działalnością organów administracji publicznej.
 • Sporządzanie opinii prawnych i umów w zamówieniach publicznych.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach z zakresu:
  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa karnego.
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracyjnymi i podatkowymi.
 • Prowadzenie obrony oskarżonych w sprawach karnych.
 • Uczestniczenie w mediacjach stron przed wszczęciem procesów sądowych oraz w trakcie ich trwania.
 • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i wypadkowych.
 • Upadłości konsumenckie. Sporządzanie wniosków do sądu. Reprezentowanie na rozprawach.

OBSŁUGA PRAWNA SPORTU

 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych, wsparcie menadżerskie dla zawodników.
 • Obsługa prawna klubów sportowych.
 • Sporządzanie kontraktów oraz umów sportowych i cywilnoprawnych.
 • Uczestniczenie w negocjacjach dotyczących zawierania lub rozwiązywania kontraktów sportowych. Przygotowywanie projektów kontraktów, umów i porozumień.
 • Reprezentowanie zawodników oraz klubów w sporach prowadzonych przed sądami związków sportowych, sportowymi izbami arbitrażowymi lub sądami powszechnymi.